Walne zebranie OSSKiC

Opublikowano: 04-06-2018

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni z siedzibą w Warszawie przy ul. Poznańskiej 6/8.
Informuje wszystkich czlonków OSSKiC, iż Zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na dzień 17 czerwca (niedziela) 2018 r., o godzinie 14:30. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się w Centrum Szkoleniowym Dora Metal w Warszawie, ul.Racjonalizacji 5.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni

 1. 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. 2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania oraz Komisji skrutacyjnej.
 3. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
 4. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia regulaminu obrad Walnego Zebrania.
 5. 5. Przedstawienie przez Zarząd Główny sprawozdania z działalności, sprawozdania o wykonaniu budżetu w roku ubiegłym oraz propozycji budżetu na rok następny.
 6. 6. Przedstawienie przez Główną Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności
 7. 7. Przedstawienie przez Główny Sąd Koleżeński sprawozdania z działalności.
 8. 8. Przedstawienie przez Główną Komisję Weryfikacyjną ds. Członkowskich sprawozdania z działalności.
 9. 9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 10. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 11.   a)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Głównego,
 12.   b)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej,
 13.   c)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego,
 14.   d)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Główną Komisję Weryfikacyjną ds. Członkowskich,
 15.   e)zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu OSSKiC za rok ubiegły,
 16.   f)zatwierdzenia budżetu OSSKiC na rok następny,
 17.   g)zmiany Statutu OSSKiC oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu OSSKiC,
 18.   h)udzielenia absolutorium ustępującemu Władzom OSSKIC,
 19.   i)wyboru Zarządu Głównego OSSKiC,
 20.   j)wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej;
 21.   k)wyboru Głównego Sądu Koleżeńskiego;
 22.   l)wyboru Komisji Weryfikacyjnej do Spraw Członkostwa.
 23. 11. Wolne wnioski.
 24. 12. Zamknięcie Walnego Zebrania OSSKiC.

Proponowane zmiany w Statucie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni

 1. 1. Walne Zebranie Członków na podstawie § 29 ust. 2 Statutu, postanawia zmienić § 42 ust. 1 Statutu w ten sposób, iż nadaje mu następujące brzmienie:

Główny Sąd Koleżeński składa się 6 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona: przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza.

 1. 2. Walne Zebranie Członków na podstawie § 29 ust. 2 Statutu, postanawia zmienić § 43 ust. 2 Statutu w ten sposób, iż nadaje mu następujące brzmienie:

 Główny Sąd Koleżeński, jako pierwsza instancja w sprawach określonych w § 41 pkt. 3, orzeka w składzie trzyosobowym. Zespołem rozpatrującym sprawy kieruje przewodniczący lub
jego zastępca.

 1. 3. Walne Zebranie Członków na podstawie § 29 ust. 2 Statutu, postanawia zmienić § 43 ust. 6 Statutu w ten sposób, iż nadaje mu następujące brzmienie:

 Odwołania od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego, wydanych  w pierwszej instancji, rozpoznaje Główny Sąd Koleżeński
w zmienionym trzyosobowym składzie.

 

Z poważaniem

Zarząd OSSKiC