Jesteś na stronie Polityka prywatności

Polityka prywatności portalu NEWSGASTRO.PL

§ 1. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest 

MD SYSTEM BIS sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piastowska 65; 05-850 Jawczyce  NIP: 1182152979, REGON:368229855 . MD SYSTEM BIS sp. zoo przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych. 

2.MD SYSTEM BIS przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. 

3. Zbiór danych osobowych został zarejestrowany w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

4. Użytkownik Portalu ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika Serwisu jest dobrowolne. 

5. MD SYSTEM BIS nie sprzedaje i nie udostępnia danych osobowych Użytkowników Portalu osobom lub podmiotom trzecim, a dostęp do nich posiada jedynie ograniczone grono osób upoważnionych.  

6. Podczas rejestracji Użytkownik Portalu może wyrazić dodatkową zgodę na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204) na otrzymywanie na swój adres elektroniczny informacji o produktach oraz usługach dotyczących oferty związanej z prowadzeniem serwisu e-psychologowie.pl. 

7. Podane przez Użytkownika Portalu dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez MD SYSTEM BIS i podmioty przez nią upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

8. MD SYSTEM BIS zapewnia Użytkownikom Portalu możliwość usunięcia swoich danych z bazy danych.  

9. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, praktyk stosowanych w Serwisie bądź korzystania z usług, prosimy o kontakt pod adresem newsgastro@newsgastro.pl

§ 2. Przechowywanie i ochrona informacji

1. Dane osobowe Użytkowników Portalu są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby posiadające specjalne upoważnienia nadane przez MD SYSTEM BIS . 

2. MD SYSTEM BIS prowadzi statystyki i badania dotyczące usług, ruchu w sieci, analizy finansowe. Mogą być one używane i wymieniane z podmiotami trzecimi, jednak żadne z tych statystyk nie zawierają jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników Portalu. 

3. MD SYSTEM BIS nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.

§ 3. Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych 

1. W Serwisie wykorzystywana jest technika „cookies”, pozwalająca na zapisywanie na komputerze Użytkownika Portalu informacji, które serwer MD SYSTEM BIS może odczytywać w celu identyfikacji ponownego połączenia z tego komputera Użytkownika Portalu. 

2. Zastosowana technika „cookies” wykorzystywana jest do przechowywania identyfikatora dostępu Użytkownika Portalu, tak by nie trzeba było ponownie wprowadzać tej informacji przy każdorazowym korzystaniu z tej strony. 

3. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie danych osobowych Użytkownika Portalu ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. 

4. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez MD SYSTEM BIS wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami.  mapa szukacz Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).