Spożyć „przed”, spożyć „do”

Opublikowano: 25-09-2019

 

Nie ma chyba osoby, której nie zdarzyło by się w kuchni „przeterminowane” jedzenie. I choć każdy sprawdza termin ważności do spożycia, to czy, aby na pewno, wiemy „z czym to się je”? Jak to jest z tymi terminami ważności?

Odpowiedzialność producenta

Na początek zapamiętajcie te dwa wyrażenia: data minimalnej trwałości (DMT) i termin przydatności do spożycia (TPS). Ich dokładne definicje znajdziecie w Rozporządzeniu PE i Rady1, ale co najważniejsze: wyznaczenie tych dat należy do producenta żywności.

– To podmiot działający na rynku spożywczym, w tym producent, jest odpowiedzialny za przestrzeganie prawa żywnościowego na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod jego kontrolą2 – precyzuje Lucyna Olborska, dyrektor PCA – aczkolwiek nie ma przepisów regulujących obowiązek wykonywania badań w celu wyznaczenia DMT lub TPS w akredytowanych laboratoriach – dodaje dyrektor PCA.

Ale, jak zawsze jest jakieś ale ….

Laboratoria laboratoriom nierówne

Producent, któremu zależy na dostarczaniu do Waszych kuchni żywości, spełniającej najwyższe standardy jakości – sam dokonuje wyboru czy podda swój produkt badaniom w laboratoriach akredytowanych lub takich „zwykłych”, bez akredytacji.

Co to oznacza, że producent skorzystał z badań w laboratorium akredytowanym? Nic innego jak tylko to, że laboratorium, które wybrał, posiada potwierdzone przez niezależną stronę trzecią (jednostkę akredytującą) kompetencje (w danym zakresie).

Jeżeli producent – w celu wyznaczenia DMT / TPS – korzysta z badań w laboratorium nieakredytowanym, nie oznacza to, że „wyniki nie są przydatne” do zastosowania. Jednakże wyniki te nie są powszechnie uznawane. Pamiętajcie, że to właśnie wyniki badań wykonanych w akredytowanym laboratorium w ramach posiadanej akredytacji mają siłę i międzynarodową jakość. Tylko badania przeprowadzone w laboratorium o potwierdzonych przez jednostkę akredytującą kompetencjach, pozwalają na uzyskanie powszechnie uznawanych wyników zgodnych z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Zaufanie to podstawa

Sama akredytacja jest również uznanym w skali międzynarodowej sposobem potwierdzania kompetencji jednostek oceniających zgodność, w tym laboratoriów badawczych,  zarówno w obszarze regulowanym przepisami prawa, jak też dobrowolnym. Sprawozdania z badań wydane przez akredytowane laboratoria wzmacniają zaufanie do producentów żywności i oferowanych przez nich wyrobów. Dzięki podpisanym przez PCA wielostronnym porozumieniom w ramach organizacji międzynarodowych3 producenci żywności mają gwarancję uznawania na całym świecie akredytowanych wyników badań, ułatwiając tym samym swobodny przepływ towarów.

Tak więc, sprawdzajcie, zarówno, daty minimalnej trwałości (DMT) i terminy przydatności do spożycia (TPS). Bądźcie świadomi. To ma znaczenie dla jakości dań wychodzących z Waszych kuchni.

Źródło:
m.olczak@pca.gov.pl

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004

2 Wynika to z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności

3 EA MLA, IAF MLA i ILAC MRA