ZSSG im. Jana Pawła II ul. Komorska 17/23

Opublikowano: 30-08-2015

Adres: ul. Komorska 17/23; 04-161 Warszawa

tel/fax: (22) 610-35-88, (22) 610-45-29 ; e-mail: zssgl@edu.um.warszawa.pl

W skład Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych wchodzą:

  • Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II
  • Zasadnicza Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna im. Jana Pawła II
  • CXLVII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II

na podbudowie gimnazjum kształci w cyklu czteroletnim w zawodach:

  • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
  • TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
  • KELNER

a w klasach czwartych, według tzw. starej klasyfikacji zawodów również w zawodach :

  • KUCHARZ
  • TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH
  • TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO, specjalizacja: usługi hotelarsko-turystyczne. 

Absolwenci technikum mogą przystępować do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Uczniowie realizujący nową podstawę programową będą przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Zasadnicza Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna im. Jana Pawła II

na podbudowie gimnazjum kształci: w cyklu trzyletnim w zawodzie:

  • KUCHARZ

Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej mogą przystępować do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także mogą kontynuować naukę w Liceum dla Dorosłych. 

http://www.zssgil.edu.pl/page/main