BEST Barista Challenge

Opublikowano: 21-12-2023

Zwycięzca I edycji kon­kursu BEST Bari­sta Chal­lenge został wybrany. Fina­li­ści zostali wyty­po­wani w regio­nal­nych eli­mi­na­cjach, pod­czas roz­gry­wek w 8 mia­stach. Orga­ni­za­to­rem wyda­rze­nia jest BEST Com­pany Solu­tions

1 grud­nia 2023 r., w sie­dzi­bie firmy Best Com­pany Solu­tions przy ulicy Gwia­ździ­stej 19 w War­sza­wie, odbył się finał ogól­no­pol­skiego kon­kursu BEST Bari­sta Chal­lenge. W roz­strzy­ga­ją­cej roz­grywce wzięło udział 8 naj­lep­szych uczest­ni­ków wyty­po­wa­nych w regio­nal­nych eli­mi­na­cjach. Wal­czyli o tytuł BEST Bari­sta Roku 2023, nagrodę główną – mły­nek Com­pak K3 Touch a także atrak­cyjne nagrody rze­czowe od orga­ni­za­tora oraz part­ne­rów wyda­rze­nia: Alpro Bari­sta, Monin, Brita Pol­ska.

Do kon­kursu zgło­siło się pra­wie 130 bari­stów z całej Pol­ski. Eli­mi­na­cje odbyły się w 8 mia­stach, trwały od czerwca do końca listo­pada 2023 roku. Pod­czas wszyst­kich kon­ku­ren­cji uczest­nicy uży­wali ekspresów kolbowych Dalla Corte oraz młynków do kawy COMPAK. O naj­wyż­szą jakość surowych zia­ren kawy na potrzeby kon­kursu, zadbało Bero Pol­ska, a zostały one wypa­lone przez war­szaw­ską palar­nię kawy Story Coffee Roasters Specialty Coffee.

Wśród fina­li­stów I edy­cji Best Bari­sta Chal­lenge zna­leźli się:

  1. Mate­usz Dąbek
  2. Daria Figa­szew­ska
  3. Seba­stian Kuczyń­ski
  4. Minh Hanh Le
  5. Nguyen Hai Ngoc
  6. Andrei Ovo­dok
  7. Jakub Świą­tek
  8. Nata­lia Woro­no­wicz.

– Celem, który przyświecał nam w BEST CS, gdy zdecydowaliśmy się zorganizować ten konkurs, było nie tylko odkrycie najlepszych baristów w Polsce, ale przede wszystkim promocja kultury kawowej. Cieszy nas, że konkurs zyskał taką renomę i przyciągnął tak wielu zdolnych uczestników. Jed­nak udało nam się stwo­rzy­ć coś jeszcze – wspa­niałą, zaan­ga­żo­waną i wspie­ra­jącą się spo­łecz­ność. Ale BEST Barista Challenge to coś więcej niż tylko konkurs – to przestrzeń dla baristów do prezentacji swoich umiejętności, budowania własnej rozpoznawalności oraz nawiązywania cennych kontaktów. Jestem pod wrażeniem zaangażowania i pasji, jaką wszyscy uczestnicy wnieśli do tego projektu – mówiła pod­czas otwar­cia fina­łów Urszula Stry­jek, pre­zes BEST CS.

W składzie sędziowskim konkursu finałowego znaleźli się:  Elżbieta Citak, Bero Polska; Robert Rybczyński, Story Coffee Roasters Specialty Coffee i Rafał Kaniewski, palarnia kawy Java Coffee.

Pierwsza runda finału polegała na przygotowaniu Latte Art, zgodnie z wylosowanym wcześniej wzorem. Zawodnicy, startując w parach, do malowania na espresso używali napojów roślinnych Alpro Barista Oat. Do drugiego etapu przechodzili uczestnicy, którzy wiernie odwzorowali wylosowany wzór w swojej filiżance kawy – oceniano precyzję wykonania, położenie wzoru, kontrast.

Poza ofi­cjalną kon­ku­ren­cją odbył się kon­kurs na naj­pięk­niej­szą Syrenkę nama­lo­wa­ną na mlecz­nej pia­nie. Tu prze­strzeń do kre­acji była nie­ogra­ni­czona, można było wspo­ma­gać się barw­ni­kami i wła­snymi akce­so­riami.

Czwórka naj­lep­szych zawod­ni­ków prze­szła do półfina­łów, pod­czas któ­rych mie­rzyli się z kon­ku­ren­cją „Magic box”, pole­ga­jącą na przy­go­to­wa­niu napoju na bazie kawy, z wyko­rzy­sta­niem dodat­ków wylo­so­wa­nych w pudełku: syro­pów sma­ko­wych Monin, napoju roślin­nego Alpro Bari­sta oraz innych nie­oczy­wi­stych dodatków. Tu naj­waż­niej­sza była kre­atyw­ność, umie­jęt­ność doboru skład­ni­ków, łącze­nia sma­ków, kom­po­zy­cja aro­ma­tów i tek­stur. W kolejnej części finału „Art Bar”, zawod­nicy musieli wyka­zać się nie tylko dokład­no­ścią, kre­atyw­no­ścią, ale przede wszyst­kim pewną ręką wyni­ka­jącą z doświad­cze­nia. Sędzio­wie szcze­gólną uwagę zwra­cali uwagę na pre­cy­zję, syme­trię, powta­rzal­ność tego wzoru wyko­ny­wanego w dwóch fili­żan­kach.

Zwy­cięzcą I edy­cji Best Bari­sta Chal­lenge został Mate­usz Dąbek, otrzy­mu­jąc tytuł BEST Bari­sta Roku 2023.Mateusz Dąbek wygrał eliminacje w Katowicach. Jak sam podkreślał, do konkurencji latte art przygotowywał się od samego początku pracy w tej branży, czyli niemal 10 lat.

Dru­gie miej­sce w konkursie zajął Nguyen Hai Ngoc, a trze­cie zdobyła Daria Figa­szew­ska.

Zainteresowanie I edycją konkursu BEST Barista Challenge przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. W eliminacjach regionalnych wzięło udział około 130 osób. Natomiast w finale rywalizowało 8 uczestników, którzy wygrali eliminacje w różnych miastach. Wie­rzy­li­śmy, że dzięki temu pro­jek­towi wypełniamy lukę, tworząc prze­strzeń do zdrowej rywalizacji dla bari­stów. Brakuje na rynku takich wydarzeń, które dają możliwość sprawdzenia się i dalszego rozwoju w tej dziedzinie. Co ważniejsze BEST Barista Challenge pozwala przygotować się do konkursów na poziomie Specialty Coffee Association, takich jak  Mistrzostwa Polski Barista lub Latte Art. – podkreślał Alek­san­der Krzych, Brand Amba­sa­dor Dalla Corte i COMPAK, Auto­ry­zo­wany Tre­ner Spe­cialty Cof­fee Asso­cia­tion.

Part­ne­rzy wyda­rze­nia i orga­ni­za­tor

Part­ne­rami wyda­rze­nia są COMPAK, Dalla Corte, Alpro Bari­sta, Monin, Brita Pol­ska, Bero Pol­ska. Przy orga­ni­za­cji finału BEST Bari­sta Chal­lenge, firma BEST CS współ­pra­co­wała z Palar­nią Kawy Story. W trakcie eliminacji z palarniami: Qualia, Kafar, Paloma, Dobra palarnia, Kafejeto, Sacred Mill, Coffee and Sons, Odija, jak również z kawiarniami: Projekt Nano, Gniazdo, Duży pokój – klubokawiarnia i festiwalami kawy: Lubelskim Festiwalem Kawy, Poznańskim  Festiwalem Kawy oraz Parzymy Przelewamy w Katowicach.